Бизнис
14. July 2016 - 14:44

Донесени измените на законите за пензиско осигурување и за градење

Собранието на Република Македонија денеска во рамки на продолжението на 110. седница ги донесе измените и дополнувањата на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и на Законот за градење, двата по скратена постапка. 

Со Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, по скратена постапка, се предлага усогласувањето на пензиите во 2016 година да изнесува 5%, со цел подобрување на социјалната положба на корисниците на пензија. 

Измените и дополнувањата на Законот за градење, по скратена постапка предвидуваат поефикасно спроведување на постапките за дислокација на енергетски објекти поради изградба на патна и железничка инфраструктура и ставање во употреба на одредени градби од јавен интерес.  

Според пратеничката Роза Топузова Каревска, со овој закон, како што кажа, на мала врата се суспендира членот 59-ѕ од Законот за градење, кој предвидува одредени норми што се многу важни. 

Во членот 4 од измените и дополнувањата на Законот за градење се предвидува во членот 59-ѕ да се додаде нов став што ќе предвидува одредбите од ставовите 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член, да не се применуваат за надградба на објекти за индивидуално домување изградени во опфат на кој согласно урбанистички план или урбанистичко-планска документација е предвидена изградба на објект од јавен интерес утврден со закон.