Бизнис
20. јуни 2016 - 13:34

Регистрирана 15. емисија на обврзници за денационализација

Во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје денеска е регистрирана 15. емисија на обврзници за денационализација во вкупен износ од 12.000.000 евра. 

Обврзниците се запишани и во Депозитарот се водат под ISIN ознака MKMINF200DF7.

При регистрацијата, со обврзници за денационализација од Петнаесетатта емисија се стекнаа 759 иматели.

Овие обврзници се хартии од вредност кои гласат на име, во евро валута и се неограничено преносливи. На обврзниците  се пресметува камата од 2 отсто на годишно ниво, а номиналната вредност и каматата се отплатуваат во период од 10 години. Исплатата на  каматите и номиналните вредности од обврзниците ќе се одвива согласно објавениот Проспект за издавање и тргување на Петнаесетатта емисија на обврзници за денационализација  од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.

На сопствениците на обврзници од оваа емисија Депозитарот ќе им достави на регистрираната адреса известување за доделениот износ на обврзници.